PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

Spoločnosť Inštalacentrum, s.r.o. , P.O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce vydáva podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) tento
PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

(ďalej len „prepravný poriadok“)

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu (objednávateľa služby) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.
 2. Upravuje práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, fyzickými osobami a právnickými osobami zúčastnenými na preprave. Stanovuje podmienky na uzatvorenie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a zmluvy o preprave nákladu podľa § 765 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neupravuje ceny a cenové podmienky.
 3. Dopravcom je spoločnosť Inštalacentrum, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO: 44 695 292, DIČ : 2022796149

Čl. 2
Druh prevádzkovanej cestnej dopravy

 1. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu jedným špeciálnym vysokotlakovým (kombi vozidlo : tlakovo-sacie) nákladným vozidlom Mercedes BENZ určeným na čistenie kanalizácií.
 2. Dopravca prepravuje náklady ako:
  – voda na čistenie kanalizácií,
  – komunálne odpadové vody prepravované do čistiarne odpadových vôd.
 3. Dopravca okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 7 zákona.

Čl. 3
Rozsah poskytovaných dopravných služieb

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu vykonáva prepravu ako súčasť poskytovanej služby – čistenie kanalizácií.
 2. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu osôb, živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí a nebezpečných odpadov.

Čl. 4
Objednávanie prepravy

 1. Objednávateľ si službu čistenie kanalizácií, ktorej súčasťou je preprava vody, resp. splaškovej vody u dopravcu objednáva, a to uzatvorením zmluvy alebo objednávkou. Objednávku možno podať písomne alebo e-mailom.
 2. Pokiaľ bola objednávka dohodnutá ústne alebo telefonicky, objednávateľ je povinný, na požiadanie dopravcu, objednávku prepravy písomne potvrdiť. Ak k tomu nedošlo, platia ohľadom objednávky prepravy záznamy dopravcu.
 3. Objednávka sa nepoužíva v prípade, ak má dopravca s objednávateľom uzatvorenú rámcovú zmluvu na predmetnú službu.
 4. Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy, a to najmä:
  a) určenie zmluvných strán- objednávateľ a dopravca, presné adresy, IČO, DIČ, telefón, e-mail;
  b) názov a adresa peňažného ústavu, číslo účtu v tvare IBAN;
  c) opis požadovanej služby;
  d) určenie času, miesta výkonu služby, miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu cesty;
  e) odplatu za vykonanú dopravnú službu určenú po vzájomnej dohode medzi dopravcom a objednávateľom.
 5. Objednávka je prijatá:
  a) okamihom, keď objednávateľovi došlo písomné alebo e-mailové potvrdenie dopravcu o jej prijatí;
  b) ak došlo k ústnej alebo telefonickej dohode medzi objednávateľom a dopravcom o rozsahu, čase, prípadne spôsobe vykonania požadovanej služby.
 6. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bezodkladne objednávateľa.
 7. Ak bola objednávka prijatá, dopravca pristaví vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré vozidlo nemožno v dohodnutom termíne pristaviť, je dopravca povinný o tom bezodkladne upovedomiť objednávateľ a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla.
 8. Ak sa po oboznámení objednávateľa o čase vykonania služby na mieste ním určenom vozidlo bez vykonania služby – čistenia kanalizácií vráti späť vinou objednávateľa, je objednávateľ povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.
 9. Po prijatí objednávky môže dopravca požadovať od objednávateľa zloženie zálohy až do výšky 50 % z predpokladanej ceny za poskytnutú službu. Prijatie zálohy je dopravca povinný objednávateľovi potvrdiť.
 10. Objednávka môže byť zadaná na jednu službu (čistenie kanalizácií), určitý počet týchto služieb alebo na určité časové obdobie.

Čl. 5
Prepravná zmluva

 1. Ak si službu čistenie kanalizácií u dopravcu objedná podnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby v zmysle ust. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
 2. Ak si službu čistenie kanalizácií u dopravcu objedná fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby v zmysle ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).
 3. Zmluva medzi objednávateľom a dopravcom vzniká aj prijatím objednávky, ktorá bola dopravcom objednávateľovi potvrdená.
 4. Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná objednanú službu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí za poskytnutú službu.
 5. Úhrada prepravného je splatná po uskutočnení výkonu objednanej služby, ak nie je dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požadovať od času splatnosti dohodnuté penále.

Čl. 6
Reklamačné konanie

 1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku.
 2. Objednávateľ musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

 

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

 1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídlo www.instalacentrum.sk a je k dispozícii aj v sídle dopravcu.
 2. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
 3. Objednávateľ je pred podpísaním zmluvy povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.
 4. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
 5. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie na svojom webovom sídle v úplnom znení.

V Michalovciach, 31.01.2017

Ing. Vincent Marcinko
konateľ spoločnosti